Privacyverklaring

Vereniging De Oude Dorpskern Noordwijk

Vereniging De Oude Dorpskern Noordwijk, gevestigd Postbus 364 2200 AJ te Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.deoudedorpskernnoordwijk.nl

Postbus 364, 2200 AJ Noordwijk

De penningmeester is de Functionaris Gegevensbescherming van de Vereniging De Oude Dorpskern Noordwijk. Hij/zij is te bereiken via penningmeester@deoudedorpskern.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vereniging De Oude Dorpskern Noordwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via penningmeester@deoudedorpskern.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vereniging De Oude Dorpskern Noordwijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten

 

De verwerking van de gegevens is op basis van 2 wettelijke grondslagen:

  1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.
  2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een

overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vereniging De Oude Dorpskern Noordwijk neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vereniging De Oude Dorpskern Noordwijk) tussen zit. Vereniging De Oude Dorpskern Noordwijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:  AllUnited ledenadministratie, voor het registreren van de gegevens van de leden van de vereniging, voor het registreren van gegevens van sponsors en donateurs en voor het registreren van gegevens van debiteuren (m.n. standhouders van de Markt Onder de Linden). Het doel van deze registraties is, het innen van contributies en facturen, het versturen van nieuwsbrieven via mail aan de leden en het versturen via post van het verenigingsblad, ‘Kernpunten’, aan de leden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vereniging De Oude Dorpskern Noordwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor alle hierboven genoemde persoonsgegevens. Dit bewaartermijn wordt gebruikt om achterstallige contributie te innen en om uitnodigingen en nieuwsbrieven te versturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging De Oude Dorpskern Noordwijk verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met AllUnited, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vereniging De Oude Dorpskern Noordwijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vereniging De Oude Dorpskern Noordwijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging De Oude Dorpskern Noordwijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar penningmeester@deoudedorpskern.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vereniging De Oude Dorpskern Noordwijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vereniging De Oude Dorpskern Noordwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via penningmeester@deoudedorpskern.nl

Voor meer informatie verwijzen wij naar de webpagina ‘Wie is wie’.

 

Nieuws

Historische Lezing 28 september 2018 - HET OUDE ‘NORTICH’, GESPLITST EN HERENIGD NA 800 JAAR
Historische Rondwandeling in juli - Voetboogschieten St Joris Geniet van een demonstratie voetboogschieten op 7 en 14 augustus
Albert Verwey en zijn tijd; een concertlezing - Donderdag 31 mei a.s. vindt er een zeer bijzondere lezing plaats in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk Binnen. Centraal in deze lezing staat Albert Verwey (1865 – 1937), onze beroemde plaatsgenoot.
Cheque van €3.000 van Kerstwandeling voor Fietsmaatjes Noordwijk - In Hotel Royal werd op 23 januari door het bestuur van de Muzikale Kerstwandeling een cheque van €3.000 uitgereikt aan Piet Augustinus van Fietsmaatjes Noordwijk.
Stichting Oude Jeroen in Noordwijk Geborgd (OJiNG) - De Oude Jeroen is een belangrijk historische monument in Noordwijk. Om dit mooie gebouw tot in lengte van jaren te behouden voor de Noordwijkers is de Stichting OJiNG opgericht.
Fietsen door andere tijden - Fietskaart met twintig monumentale juwelen.
Een graag geziene gast in Noordwijk - Wanneer de gierzwaluwen volgend jaar in Noordwijk terugkeren om te broeden, worden ze met alle egards ontvangen. In de kustgemeente zijn de afgelopen jaren, op initiatief van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, tientallen nestkasten in nieuwe gebouwen gemetseld. Ze vormen een uitstekend alternatief voor oude broedplaatsen die langzaam maar zeker verdwijnen.
20 jaar CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek - Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) vierde op 13 oktober het 20-jarig bestaan. Het CHG greep het jubileum aan om de gemeenten op te roepen tot meer samenwerking bij het beschermen van het unieke landschap en erfgoed van de regio.