Leefbaarheid

De vereniging is in 1986 opgericht met als doel om het fraaie historische karakter van de oude kern in stand te houden, het culturele erfgoed.
Enkele jaren later werd de oude kern officieel aangewezen als “Beschermd Dorpsgezicht”.
In kader van Leefbaarheid volgt de vereniging nauwgezet alle ontwikkelingen op het gebied van de bevordering en het behoud van de leefbaarheid op zowel
historische, culturele/sociale als op economische grondslag in en rondom de oude dorpskern van Noordwijk-Binnen.
Voor de Gemeente is zij een belangrijke gesprekspartner.


 

 

Thema-avond Leefbaarheid

Juni 2023 – Onze vereniging kent drie aandachtsgebieden: cultuur, erfgoed en leefbaarheid. Al weer enige tijd geleden is door enkele leden van de vereniging het initiatief genomen om de leefbaarheid in de oude kern te verbeteren.

Om te weten wat er op dit gebied in onze vereniging speelt, is er in 2022 een enquête gehouden. Thema’s die daaruit naar voren komen gaan natuurlijk over verkeer, parkeren, veiligheid, kortom fijn wonen.

Daarnaast wordt ook de sociale kant van fijn wonen regelmatig genoemd: onderlinge ontmoeting, verbinding en betrokkenheid. Over deze kant van leefbaarheid was onlangs een artikel te lezen in Kernpunten 104.

Er gebeurt al best veel in onze kern. Culturele activiteiten zoals o.a. de Markt onder de Linden, de Muzikale Kerstwandeling en Muziek in Jeroen, dragen veel bij aan ontmoeting en gezelligheid.
Er worden in meerdere kleinere wijken activiteiten georganiseerd bijv. in de Binnenhof, de Florahof, het Julianahofje.

Het bestuur vraagt zich af of dit in het kader van onderlinge verbondenheid en betrokkenheid en het voorkomen van eenzaamheid voldoende is.
Wij nodigen u daarom van harte uit om op donderdag 29 juni over die kant van leefbaarheid, o.l.v. Frans Bruinzeel en met sociaal makelaar Roy van Schie van Stichting Welzijn Noordwijk, van gedachten te wisselen.

PS. In een later stadium zullen we een thema-avond organiseren over parkeren, verkeersveiligheid e.d. in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de gemeente.

PROGRAMMA

  • Samen in kaart brengen welke ontmoetingen en activiteiten reeds plaats vinden in onze oude dorpskern. Plenair en/of in groepen (afhankelijk van de opkomst).
  • Wat missen we en zouden we binnen onze vereniging kunnen oppakken? Toevoegen?
  • Wie zou hier een bijdrage aan willen/kunnen leveren of de kar willen gaan trekken, samen met het bestuur?
  • Positieve en kritische reflectie door Roy van Schie

Datum:     donderdag 29 juni 2023
Plaats:     Hotel Royal
Tijd:         20.00 uur  – 21.30 uur

Tot ziens op donderdag 29 juni!

 

 

Leefbaarheid in de Oude Dorpskern

Jan. 2023 – Nadat we in het afgelopen jaar enkele keren met een aantal enthousiaste leden bij elkaar zijn gekomen om over de opzet van de commissie Leefbaarheid te praten is het wat stil geworden. Niet dat er geen onderwerpen waren die we zouden willen adresseren, maar meer omdat we niet goed wisten waarmee te beginnen.

Wat rekenen we tot het werkterrein van de oude dorpskern?
Eerst was er al de vraag over de grenzen van het gebied waarvan we de leefbaarheid zouden willen verbeteren, dus wat rekenen we tot de oude dorpskern? Ons voorstel is hiervoor het gebied te nemen dat in onze verenigingsstatuten is aangegeven als ons “werkgebied”. Op onderstaand kaartje is dat met kleur aangegeven.

Welke thema’s gaan we aanpakken?
Dan de vraag welke thema’s gaan we aanpakken: veiligheid (verkeer, verlichting), omgevingskwaliteit (wonen, parkeren, bestrating, groen, milieu, etc.), sociale samenhang (buurt betrokkenheid, levendigheid, ontmoeting) en er zijn er ongetwijfeld nog meer.

Wij hebben uw inbreng nodig!

Hoe gaan we dat dan organiseren?
Daarvoor hebben wij uw inbreng nodig! Wij vragen u een mailtje te sturen naar:  secretaris@deoudedorpskern.nlmet twee of meer thema’s die u heel belangrijk vindt.

Uit uw response bepalen we vervolgens rond welk thema we een eerste avond gaan organiseren in Hotel Royal.
Natuurlijk wordt u daar dan weer voor uitgenodigd.
Dus stuur ons via de mail uw twee belangrijkste thema’s. Dan pakken we samen de draad weer op om te komen tot een doelgerichte commissie leefbaarheid!

KLIK HIER EN MAIL uw 2 meest belangrijke thema’s

Alvast bedankt voor uw reactie!
Frans Bruinzeel
Vicevoorzitter

 

Voorstel werkgebied Commissie Leefbaarheid

 

‘Leefbaarheid in de Oude Dorpskern’

Okt. 2022 – In het afgelopen jaar zijn wij meerdere keren met enthousiaste leden bij elkaar gekomen, om de opzet van de Commissie Leefbaarheid te bespreken.
De laatste tijd is het hieromtrent wat stil geworden. Niet dat er geen onderwerpen waren, maar omdat de omvang van ‘Leefbaarheid in de oude dorpskern’ een te groot begrip bleek.
Binnenkort meer hierover.

 

Plan tot Instelling Commissie Leefbaarheid binnen de vereniging De Oude Dorpskern

Mei 2022Derde bijeenkomst Commissie Leefbaarheid 7 juni in Hotel Royal
Na de Opening Up bijeenkomst in september afgelopen jaar heeft een enthousiaste groep leden een start gemaakt met de Commissie Leefbaarheid.
Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten gehouden in november en maart om te praten over het waarom, wat en hoe van deze commissie.
Op dinsdag 7 juni wordt de volgende bijeenkomst gehouden in Hotel Royal in de Voorstraat.
Erfgoed, Cultuur en Leefbaarheid zijn de drie aandachtsgebieden van onze vereniging. Zorgen over het behoud van ons erfgoed was ooit aanleiding de vereniging op te richten.
Inmiddels bieden we een platform aan verschillende cultureel getinte activiteiten in ons dorp en met de Commissie Leefbaarheid willen we onderwerpen adresseren die gaan over de kwaliteit van leven in ons dorp.
Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld fysieke veiligheid, omgevingskwaliteit en sociale samenhang die bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving waar het goed wonen is.
Mocht u ook in deze commissie willen mee werken dan bent u van harte welkom!

Januari 2021
Het bestuur van de vereniging ondersteunt het initiatief van enkele leden om te komen tot instelling van een Commissie Leefbaarheid met als doel om als vertegenwoordiger van de leden en overige bewoners bij te dragen aan optimale leefbaarheid binnen het activiteitengebied van de vereniging.
Daaronder wordt ook begrepen het toezicht op handhaving van door de overheid gestelde regels op het gebied van leefbaarheid.

Aanmelden kan heel eenvoudig

Voor deze nieuwe Commissie Leefbaarheid zoeken wij leden die zich kandidaat willen te stellen.
Aanmelden kan heel eenvoudig via een mail naar :info@deoudedorpskernnoordwijk.nl

 

 

Brainstormsessie

Mei 2022 – Zodra de eerste aanmeldingen ontvangen zijn zullen wij u informeren over het verdere verloop en zullen wij u uitnodigen voor een brainstorm sessie.

Hieronder een eerste aanzet tot de richtlijnen van de commissie.
Dit zal met de nieuw te vormen commissie nader worden bekeken en aangevuld

Het werkgebied van de Commissie Leefbaarheid:
Voorzieningen: parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groen, huisvuil, straatmeubilair, openbaar vervoer, scholen, winkels etc.
Veiligheid: verkeer, toegankelijkheid hulpdiensten, handhaving, inbraak, vandalisme, drugsgebruik.
Milieu: duurzaamheid, vervuiling, zwerfvuil, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit, geluidsoverlast.
Inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte: groenvoorziening, parkeergelegenheid, voorkomen van verloedering van het straatbeeld, leegstand, autowrakken of zeer langparkeerders, kapotte speeltoestellen en de onderhoudsstaat van parken, pleinen en straten.
Bouwplannen: veranderingen van gebruik van panden voor zover het de leefbaarheid beïnvloedt.
Sociale aspecten: bevorderen sociale cohesie tussen bewoners, buurtcontacten, burenhulp, tegengaan van eenzaamheid.
Deze opsomming zal al doende niet volledig blijken te zijn en verder worden aangevuld.

Voorstel voor taken en bevoegdheden van de Commissie Leefbaarheid::
• Het volgen van ontwikkelingen die betrekking hebben op leefbaarheid binnen de kern.
• Het overleggen met leden/bewoners en fungeren als aanspreekpunt voor leden voor alle kwesties die de leefbaarheid in de kern betreffen.
• Het stimuleren van ideeën voor het verbeteren van de leefbaarheid in de kern.
• Het bespreken, onderzoeken en prioriteren van ideeën die ingebracht worden.
• Overleg buiten de vereniging zoals met gemeentelijke instanties, B&W, politieke partijen etc. na afstemming met het bestuur.
• Deelnemen aan participatieprojecten vanuit de gemeente namens DOD, voor zover die passen binnen de doelstelling van de Commissie.
• Het opstellen van zienswijzen en mandatering die via het Bestuur worden ingediend.

Aanmelden kan heel eenvoudig via een mail naar :info@deoudedorpskernnoordwijk.nl