Erfgoed

De vereniging is in 1986 opgericht met als doel om het fraaie historische karakter van de oude kern in stand te houden, het culturele erfgoed. Enkele jaren later werd de oude kern officieel aangewezen als “Beschermd Dorpsgezicht”. In kader van Erfgoed volgt de vereniging nauwgezet alle ontwikkelingen op het gebied van bestemmingsplannen, welstand en monumenten. Voor de Gemeente is zij een belangrijke gesprekspartner.


Gemeentelijke monumenten ook in Noordwijk

Na een veel te lange aanloop is het in 2017 zover: ook in Noordwijk zullen naast Rijksmonumenten ook Gemeentelijke monumenten worden aangewezen.Dit is de belangrijkste aanvullende optie om ons erfgoed verder te beschermen. De aanwijzing vindt plaats op basis van een selectie door de Commissie Erfgoed Noordwijk.

Voor verdere achtergronden zie  notitie voortgang gem monumenten

DOD is niet voor een verandering van de selectie naar vrijwilligheid door eigenaren. De voorselectie is zorgvuldig en gebaseerd op goede afweging tussen algemeen belang en individueel belang. Wel vindt de DOD dat daar voor een redelijke vergoeding van de meerkosten voor de eigenaren tegenover moet staan. Op 5 juli sprak Karel Reekers in bij de Raadsvergadering, waarin de wijze van aanwijzing ter discussie werd gesteld.

lees meer      Motie gemeenteraad

                      reactie B&W positie DOD/CHG


 

EVALUATIE 25 JAAR BESCHERMD DORPSGEZICHT VAN NOORDWIJK BINNEN

Erfgoedvisie DOD n.a.v. evaluatie ‘Beschermd Dorpsgezicht’

N.a.v. het rapport evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht, de enquête onder bewoners en discussie met betrokken leden heeft de DOD een nieuwe erfgoedvisie opgesteld, met nadruk op een betere bescherming van ons meest waardevolle bezit.

Conclusie: de komende 25 jaar moeten we méér beschermen dan een aantal individuele panden, we moeten de samenhang beschermen, en de gevelrijen met het straatbeeld.

lees meer  erfgoedvisie


Uitslag enquête onder bewoners oude kern d.d. maart 2018

Als vervolg op het rapport is een enquête gehouden met als doel: een goed beeld krijgen van wat de waarde van de oude kern vormt en wat de beste maatregelen zijn om die waarde te beschermen. Voor kennisname van de uitslagen zie de samenvatting.

lees meer  enquête


Presentatie rapport op 17 januari 2018

Op 17 januari 2018 vond in een goed gevulde zaal van Woonzorgcentrum Jeroen de officiële presentatie plaats van het lang verwachte eindrapport van het bureau BAAC. De evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht in Noordwijk Binnen. Ongeveer 120 personen hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging van DOD en de gemeente Noordwijk. Zij hebben gezamelijk opdracht gegeven voor dit onderzoek

Bijgaand treft u de hand-out aan, die ter plekke is uitgereikt’.

lees meer    hand-out


       Is het dorpsgezicht van Noordwijk-Binnen voldoende beschermd?             

Het vijfentwintig jarig bestaan van het beschermd dorpsgezichtNoordwijk-Binnen (1992-2017) vormde voor de vereniging De Oude Dorpskern de aanleiding om de balans op te laten maken. De DOD wilde weten of de status van rijks beschermd dorpsgezicht heeft bijgedragen aan het behoud van de ruimtelijke kwaliteit .Er werd samen met de gemeente Noordwijk opdracht gegeven aan het Bureau BAAC om dit onderzoek uit te voeren. Het eindrapport omvat conclusies en aanbevelingen, die er zorg voor moeten dragen dat de oude kern ook in de komende decennia goed beschermd blijft.

 

rapport Noordwijk Dorpsgezicht    

 

 

 

 

Nieuws

De sfeerverlichting keert terug in De Oude Dorpskern - Jaren geleden waren de Voorstraat en het Lindenplein van Noordwijk Binnen in de donkere maanden van het jaar sfeervol verlicht.
Lezing Oude Jeroenskerk: Van Hut tot Huis - De inmiddels traditionele Najaarslezing van de vereniging De Oude Dorpskern vindt dit jaar op vrijdagavond 9 november 2018 om 20.00 uur plaats. Wederom in onze mooie Oude Jeroenskerk.  De lezing gaat over de ontwikkeling van het woonhuis in het algemeen en in Noordwijk in het bijzonder. De lezing wordt gehouden door Hein Verkade.
Muziektent Lindenplein weer als nieuw. - De muziektent op het Lindenplein had een grondige restauratie nodig, omdat door een lekkend dak de constructie eronder was aangetast. De gemeente is tegenwoordig naast eigenaar ook verantwoordelijk voor het onderhoud en dat is nu vakkundig uitgevoerd, zie bijgaande foto met Richard van Triest  
Hekwerk Sint Pietersburg - Het hekwerk dat ooit hoorde bij de St. Pietersbrug aan het begin van de Voorstraat is tijdelijk weggehaald voor renovatie. Het stukje hekwerk dateert van omstreeks 1900.Een mooi stukje erfgoed blijft behouden.  
Share This