Erfgoed

De vereniging is in 1986 opgericht met als doel om het fraaie historische karakter van de oude kern in stand te houden, het culturele erfgoed. Enkele jaren later werd de oude kern officieel aangewezen als “Beschermd Dorpsgezicht”. In kader van Erfgoed volgt de vereniging nauwgezet alle ontwikkelingen op het gebied van bestemmingsplannen, welstand en monumenten. Voor de Gemeente is zij een belangrijke gesprekspartner.

Kaart van het werkgebied:

Kaart van het werkgebied van De Oude Dorpskern


Gemeentelijke monumenten ook in Noordwijk

Na een veel te lange aanloop is het in 2017 zover: ook in Noordwijk zullen naast Rijksmonumenten ook Gemeentelijke monumenten worden aangewezen.Dit is de belangrijkste aanvullende optie om ons erfgoed verder te beschermen. De aanwijzing vindt plaats op basis van een selectie door de Commissie Erfgoed Noordwijk.

Voor verdere achtergronden zie  notitie voortgang gem monumenten

DOD is niet voor een verandering van de selectie naar vrijwilligheid door eigenaren. De voorselectie is zorgvuldig en gebaseerd op goede afweging tussen algemeen belang en individueel belang. Wel vindt de DOD dat daar voor een redelijke vergoeding van de meerkosten voor de eigenaren tegenover moet staan. Op 5 juli sprak Karel Reekers in bij de Raadsvergadering, waarin de wijze van aanwijzing ter discussie werd gesteld.

lees meer      Motie gemeenteraad

                      reactie B&W positie DOD/CHG


 

EVALUATIE 25 JAAR BESCHERMD DORPSGEZICHT VAN NOORDWIJK BINNEN

Erfgoedvisie DOD n.a.v. evaluatie ‘Beschermd Dorpsgezicht’

N.a.v. het rapport evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht, de enquête onder bewoners en discussie met betrokken leden heeft de DOD een nieuwe erfgoedvisie opgesteld, met nadruk op een betere bescherming van ons meest waardevolle bezit.

Conclusie: de komende 25 jaar moeten we méér beschermen dan een aantal individuele panden, we moeten de samenhang beschermen, en de gevelrijen met het straatbeeld.

lees meer  erfgoedvisie


Uitslag enquête onder bewoners oude kern d.d. maart 2018

Als vervolg op het rapport is een enquête gehouden met als doel: een goed beeld krijgen van wat de waarde van de oude kern vormt en wat de beste maatregelen zijn om die waarde te beschermen. Voor kennisname van de uitslagen zie de samenvatting.

lees meer  enquête


Presentatie rapport op 17 januari 2018

Op 17 januari 2018 vond in een goed gevulde zaal van Woonzorgcentrum Jeroen de officiële presentatie plaats van het lang verwachte eindrapport van het bureau BAAC. De evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht in Noordwijk Binnen. Ongeveer 120 personen hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging van DOD en de gemeente Noordwijk. Zij hebben gezamelijk opdracht gegeven voor dit onderzoek

Bijgaand treft u de hand-out aan, die ter plekke is uitgereikt’.

lees meer    hand-out


       Is het dorpsgezicht van Noordwijk-Binnen voldoende beschermd?             

Het vijfentwintig jarig bestaan van het beschermd dorpsgezichtNoordwijk-Binnen (1992-2017) vormde voor de vereniging De Oude Dorpskern de aanleiding om de balans op te laten maken. De DOD wilde weten of de status van rijks beschermd dorpsgezicht heeft bijgedragen aan het behoud van de ruimtelijke kwaliteit .Er werd samen met de gemeente Noordwijk opdracht gegeven aan het Bureau BAAC om dit onderzoek uit te voeren. Het eindrapport omvat conclusies en aanbevelingen, die er zorg voor moeten dragen dat de oude kern ook in de komende decennia goed beschermd blijft.

 

rapport Noordwijk Dorpsgezicht    

 

 

 

 

Nieuws

Open Monumentendag 2019 met Plekken van Plezier- Open Monumentendag met Plekken van Plezier Op zaterdag 14 september vindt de 33ste Open Monumentendag plaats, een landelijk evenement waaraan ook door de samenwerkende comités van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk weer volop wordt mee gedaan. Dit jaar is het thema ‘Plekken van Plezier’: naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier?
Een nieuwe uitgave over de historie van Noordwijk Binnen- Op de Algemene Ledenvergadering van de Oude Dorpskern van 16 april jl. werd een nieuwe uitgave ten doop gehouden over de Historie van Noordwijk Binnen.
Muzikale Kerstwandeling 2018- Cheque van 3000 euro van Muzikale Kerstwandeling voor de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk
Adopteer een boom- Op vrijdag 30 november is op het Lindenplein en in de Voorstraat van Noordwijk-Binnen de nieuwe sfeerverlichting in gebruik genomen.