Algemene Ledenvergadering


 

Algemene Ledenvergadering 2024

Maandag 22 april 2024 – Hotel Royal
Aansluitend een leuke PUBQUIZ!

Agenda Algemene Ledenvergadering 2024

Datum: maandag 22 april 2024
Locatie: Hotel Royal – Voorstraat Noordwijk Binnen
Inloop: 19:30 uur
Aanvang: 20:00 uur

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 2024
Wij verheugen ons op uw komst!

AGENDA:
1. Opening en vaststelling agenda

2. Vaststelling verslag ALV 17 aprilt 2023  > zie bijlage

3. Mededelingen

4. Jaarverslag 2023  > zie bijlage

5. Financieel jaarverslag 2023  > zie bijlage
    • Toelichting penningmeester  > zie bijlage
    • Advies kascommissie 2023  
    • Goedkeuring jaarrekening 2023
    • Benoeming kascommissie 2024: Dhr. N. Schulte en Dhr. Willem Heij

6. Jaarplan 2024  > zie bijlage
    • Presentatie jaarplan 2024
    • Preview nieuwe website

7. De begroting voor 2024  > zie bijlage
    • Goedkeuring donatie OJING
    • Toelichting door penningmeester
    • Goedkeuring begroting 2024

8. Samenstelling bestuur, rooster van aftreden
    • Voorstellen en goedkeuren nieuw bestuurslid Paul Klein Breteler
    • Inwerken gedurende een jaar door Karel Reekers

10. Rondvraag en sluiting

Pauze

PUBQUIZ
Borrel & Bitterballen!

 

OPENING UP  – dinsdag 28 september 2021 – 19:30 uur Hotel Royal


Foto: Het Bestuur vlnr. Ingrid Slabbaert | Thea Janson | Pieter-Jan Barnhoorn | Frans Bruinzeel | Karel Reekers | niet op de foto: Wil Steenvoorden

Eindelijk, het mocht weer! Op 28 september 2021 had een vijftigtal bezoekers gevolg gegeven aan de oproep via de Nieuwsbrief om gezamenlijk te praten over de activiteiten van De Oude Dorpskern in het jaar 2022.Voor het eerst weer live en .. het moet gezegd: het beviel goed! Voorzitter Pieter Jan Barnhoorn gaf – na een voorstelronde van het bestuur waarin inmiddels een aantal wisselingen hebben plaats gevonden –  het woord aan een vertegenwoordiger van iedere commissie, die in een korte pitch kon aangeven wat de plannen zijn voor het komend jaar en of er behoefte is aan nieuwe commissieleden.

LEES HET VOLLEDIGE VERSLAG EN BEKIJK DE FOTO’S

AGENDA:

Plenair:
1.    Terugblik door de voorzitter op de afgelopen periode en een korte schets van de huidige stand van zaken,
de financiën en een vooruitblik
2.    Korte pitch/presentatie door de coördinator van onze commissies en het redactieteam
Hoe heeft iedere commissie/het redactieteam de coronaperiode doorstaan?
Hoe ziet de bemensing van de commissie/het redactieteam eruit?
Zijn er vacatures voor vrijwilligers en zo ja, aan welke kwaliteiten is behoefte?
3.    Oprichting van een nieuwe commissie: de Commissie Leefbaarheid
Uitleg over bedoeling en inhoud van de commissie door Frans Bruinzeel
Noemen van de kandidaten die zich reeds hebben gemeld voor deze commissie

In groepen:
4.    Alle commissie incl. de commissie leefbaarheid i.o. gaan met elkaar, met potentiële nieuwe commissie/redactiedeelnemers
én met overige belangstellende leden, in gesprek over voornemens en plannen voor de (nabije) toekomst.

Plenair
5.    Rondvraag
6.    Afscheid Babs Cassee
7.    BORREL EN BITTERBALLEN

 

 

​Algemene Ledenvergadering 2019-2020

De geplande Algemene Ledenvergadering kon op 24 maart jl., i.v.m. de regels betreffende het Corona-virus,
geen doorgang vinden.
Het is nu wettelijk toegestaan om een digitale ALV te houden.
Het bestuur heeft daarom de ALV digitale gehouden van 1 t/m 15 oktober 2020.

Voor het concept-verslag van deze digitale vergadering klik hier:

Hieronder de agendapunten met een doorklik naar de betreffende stukken.

AGENDA Algemene Ledenvergadering 2019-2020:

  1. Opening: De vergadering is op 1 oktober 2020 digitaal geopend door de voorzitter
  2. Vaststelling verslag van ALV op 16 april 2019     LEES HIER
  3. Secretarieel Jaarverslag 1 april 2019 t/m 31 december 2019    LEES HIER
  4. Financieel Jaarverslag 2019        LEES HIER
   – Toelichting op het Financieel Jaarverslag 2019        LEES HIER
   – Vaststelling/goedkeuring Jaarrekening boekjaar 1 april t/m 31 december 2019
  5. Verslag Kascommissie op Fin. Jaarverslag 2019        LEES HIER
   De kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
  6. Begroting 2020        LEES HIER
  7. Voorstel benoeming Kascommissie Jaarrekening 2020
   – Mevrouw Ellen van Steenbergen en de heer Edgar de Vries
  8. Nieuwe Bestuurssamenstelling         LEES HIER
   – Aftreden van voorzitter Paul de Vreede. Het bestuur stelt voor om Pieter Jan Barnhoorn te benoemen als zijn opvolger.
   – Toetreden Frans Bruinzeel als bestuurslid, tevens vicevoorzitter
   – Toetreden Thea Janson als bestuurslid
  9. Voorstel benoeming van Paul de Vreede tot erelid
   Wegens zijn grote verdienste voor de Vereniging in de afgelopen 10 jaar stelt het bestuur voor om Paul de Vreede te benoemen tot erelid
  10. Rondvraag
  11. Sluiting: De voorzitter sluit de digitale vergadering op 15 oktober 2020

 

​Algemene Ledenvergadering 2018-2019

Lees hier: Verslag ALV 16 april 2019

Overzicht van alle beschikbare stukken:

  1. Agenda ALV 16 april 2019          lees meer 
  2. Verslag van ALV op 17 april 2018     lees meer
  3. Secretarieel jaarverslag 1 april 2018 t/m 31 maart 2019    lees meer 
  4. Toelichting bij wijziging statuten, aanpassing Huishoudelijk Reglement lees meer
  5. Voorstel tot wijziging van statuten    lees meer
  6. Voorstel tot aanpassing Huishoudelijk Reglement  lees meer
  7. Waar de DOD voor staat, anno 2019    lees meer 

 

 

Algemene Ledenvergadering 2017-2018

Lees hier: Verslag ALV 17 april 2018

Lees hier: Jaarverslag 1 april 2017-31 maart 2018

Overzicht van de belangrijkste Beleidsstukken uit het recente verleden

EVALUATIE 25 JAAR BESCHERMD DORPSGEZICHT VAN NOORDWIJK BINNEN

N.a.v. het rapport ‘Evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht’ uit 2017  gevolgd door een enquête onder bewoners en  een discussieavond met betrokken leden,  heeft de DOD in 2018 een erfgoedvisie opgesteld met nadruk op een betere bescherming van ons meest waardevolle bezit.
Conclusie: De komende 25 jaar moeten we méér beschermen dan een aantal individuele panden. We moeten de samenhang beschermen,  dus ook  de gevelrijen in  het totale straatbeeld.

Voor erfgoedvisie   Lees meer
Voor uitslag enquête  Lees meer

 

 

Prioriteiten 2017 en 2018

Met als basis de kernwaarden van de DOD -Cultuur, Erfgoed en Leefbaarheid- heeft het bestuur haar prioriteiten vastgesteld  aan de hand van de opinie van de ALV. Daarmee kwam er logischerwijs duidelijkheid over wat meer en minder van belang is vanuit het gezichtspunt van de leden.

Prioriteiten ALV 2017 

Prioriteiten ALV 2018 

 

 

Bewonersraadpleging 2012-2013

In 2012 heeft de DOD een bewonersraapleging georganiseerd met als doel een goed beeld te krijgen van wat er leeft in de oude kern. Ook de leden buiten de kern zijn betrokken geweest. Na de enquête hebben nog een drietal discussieavonden plaats gevonden in Royal om de verkregen conclusies uit te diepen en  een  beter beeld te krijgen over de noodzakelijk acties en prioriteiten.

Lees het rapport bewonersraadpleging

Op basis van het rapport kon tevens een goed overzicht gemaakt worden van wensen per straat. Met dit overzicht het zogenaamde “100-punten plan” is de DOD naar de gemeente/wethouder getogen ter verbetering van de meeste pijnpunten.

Lees het 100-punten plan