Zienswijze DOD 2030

Zienswijze Vereniging De Oude Dorpskern op Omgevingsvisie Noordwijk 2030

 

 

 1. Introductie

DOD apprecieert en ondersteunt de ontwikkeling van een nieuwe visie voor de  toekomst van Noordwijk. Aangezien het hier om een lange termijn gaat  tot 2030 met nog veel onzekerheden, zien wij , net als de gemeente, dit als een levend stuk, waar in de tijd verder aan geschaafd zal moeten worden.  DOD wil daar graag aan bijdragen.

 

Wij laten ons graag leiden door een droom. Een ideaalbeeld, dat nu nog ver af staat van de werkelijkheid. We willen dan ook pleiten voor een wat uitdagender en idealistischer ambitieniveau.

Deze zienswijze heeft, vanwege de missie van DOD,  alleen betrekking op het onderdeel  Noordwijk Binnen.

De visie is mede tot stand gekomen via een brede inspraakronde, waar DOD ook aan heeft deelgenomen. DOD is verheugd dat de inspraak  serieus is genomen door de gemeente. Het gevolg is wel dat de visie nu op sommige plaatsen nog overkomt  als de wensenlijst van de burgers, die meegedacht hebben. De bestuurders hebben nu wel de taak e.e.a.  om te vormen tot een samenhangende visie, die voldoende kader biedt  om sturend te kunnen zijn in de praktijk.

 

 1. Ambitieniveau

 

De visie:

 • De visie voor Noordwijk Binnen is zoals gezegd sterk terug te voeren op de inspraakronde. Omdat mensen doorgaans geen jaren vooruitkijken, is de visie nog onvoldoende ambitieus. We zouden toe moeten naar een visie die piketpaaltjes voor de langere termijn uitzet.  De huidige versie kijkt niet ver genoeg om als kader te kunnen functioneren voor gemeentebeleid.
 • DOD hecht er belang aan dat de gemeente in de visie de intentie uitspreekt om een eenmaal vastgestelde visie ook consequent te willen vasthouden en er het eigen beleid aan te toetsen, ook over verkiezingen heen, al kan dat soms ingewikkeld DOD wijst ook op de bestaande  Visie “De Kern Gezond” . Deze is al ouder, maar biedt nog genoeg aanknopingspunten voor de huidige visieontwikkeling.

 

Cultuurhistorie en Historische Kern:

 • Cultuurhistorie en de historische kern worden summier beschreven; deDOD zou graag zien dat cultuurhistorische kwaliteit nader wordt uitgewerkt. Het woord ‘behouden’ komt vaak terug in de tekst. De intentie om al het fraais dat er is  te behouden is goed. Tegelijkertijd is er daarnaast ontwikkeling en innovatie nodig om voorbereid te zijn op de toekomst. Dat thema is nu nog wat onderbelicht, evenals daarmee samenhangende beleidsthema’s zoals het behoud van leefbaarheid in samenhang met toenemend verkeer,  bereikbaarheid etc. We zullen moeten nadenken over nieuwe oplossingen voor de uitdagingen waar Noordwijk voor staat.

Toerisme

 • De focus ligt, heel begrijpelijk, op toerisme (en daarmee op ‘Zee’) . Dit is immers zeer waardevol voor de economische situatie van Noordwijk. Echter, de fraaie oude kern van Binnen heeft minstens een even grote betekenis voor de inwoners van Noordwijk zelf. Een leefbare en sfeervolle kern is een verrijking voor ons dorp en de inwoners. Zij willen daarom dat de oude kern beschermd en actief versterkt wordt. Deze kant van de zaak heeft nu nog te weinig aandacht in de tekst.

 

Zeven sterren:

 • Ster 3 spreekt over ‘Sfeervolle dorpscentra”, ook weer meer gericht op de bezoeker dan de inwoner. DOD vindt het centrum van Noordwijk Binnen inderdaad sfeervol, maar ziet ook dat kansen blijven liggen op dit gebied. DOD hoort van inwoners van Noordwijk Binnen bijvoorbeeld ook dat ze de kern wat saai vinden, met onvoldoende leven en sfeer.
 • ‘Sfeervolle centra’ zouden als lange termijn doel geformuleerd moeten worden, met concrete tussendoelen, die consequent worden uitgevoerd.

 

Piketpaaltjes voor de toekomst:

Hieronder staan enkele belangrijke (intrinsieke, historische en cultuur-) waarden van Noordwijk  Binnen in wat algemene bewoordingen, als  aanzet voor een nog uit te denken lange termijn plaatje van Noordwijk :

 • Versterking van de contouren van het oude centrum, met de oude waterlopen en weteringen, zoals nu gestart aan de Losplaatsweg, tezamen met de heilige bruggen, markante façades en een centraal plein (Jeroensplein)
 • Duidelijke markeringen bij de ‘entrees’ van de kern. Daarbij de zichtlijnen op de kerken respecteren.
 • Maak Binnen weer een soort ‘bedevaartsplaats’, met al z’n cultuurhistorische waarden, van Martelveld tot opening van de 5 heilige bruggen.
 • Gebruik de historische waarden van Noordwijk v.w.b. de kruidenteelt, de bollenteelt, de internationale scholen en instituten, de oorspronkelijke markt op het Jeroensplein en de vismarkt op het Lindenplein.
 • Wijzig het bestemmingsplan om specifiek bewinkeling op de Voorstraat weer te herstellen.
 • Creëer meer lucht en open ruimte , met veel meer groen. Houd oog voor de leefbaarheid.
 • Maak van Binnen een kunstenaars/cultuurcentrum, met nadruk op de historische aanwezigheid van grote kunstenaars.
 • Breid het gebied van ‘Beschermd Dorpsgezicht’ uit tot de gehele oude kern.

 

 1. Samenhang

Met  een ambitieuze lange termijn visie als ‘gezamenlijke  droom’ die een duidelijk relatie heeft met het beleid, krijgt de uitvoering van plannen meer samenhang en wordt het minder arbitrair.

In dat licht verdienen de volgende zaken nog de nodige aandacht:

 • met welk doel moet de parkeercapaciteit worden aangepast
 • wat is de samenhang met verkeerscirculatie
 • welke rol, functie hebben de pleinen
 • verdient de Bronckhorstschool geen passender, en veiligere plek

 

De politiek moet zich daar ook bewust van zijn. Noordwijk heeft een  stabiel, integraal, helder, samenhangend, doortimmerd en  vooruitstrevend beleid nodig. Van de politiek mag verwacht worden dat met het aannemen van deze lange termijn visie het beleid voor een aantal jaren wordt vastgelegd, ongeacht de politieke kleur van komende colleges.

 

Kortom: De DOD is van mening dat we samen moeten werken aan een integrale visie waar de gemeente echt iets aan heeft bij het ontwikkelen en uitzetten van beleid. Het mag best even duren voordat de definitieve visie rond is:  liever later en beter!

 

Bestuur DOD                                           Noordwijk, 21 april 2017

 

Nieuws

Historische Rondwandeling in juli - Voetboogschieten St Joris Geniet van een demonstratie voetboogschieten op 7 en 14 augustus
Albert Verwey en zijn tijd; een concertlezing - Donderdag 31 mei a.s. vindt er een zeer bijzondere lezing plaats in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk Binnen. Centraal in deze lezing staat Albert Verwey (1865 – 1937), onze beroemde plaatsgenoot.
Cheque van €3.000 van Kerstwandeling voor Fietsmaatjes Noordwijk - In Hotel Royal werd op 23 januari door het bestuur van de Muzikale Kerstwandeling een cheque van €3.000 uitgereikt aan Piet Augustinus van Fietsmaatjes Noordwijk.
Stichting Oude Jeroen in Noordwijk Geborgd (OJiNG) - De Oude Jeroen is een belangrijk historische monument in Noordwijk. Om dit mooie gebouw tot in lengte van jaren te behouden voor de Noordwijkers is de Stichting OJiNG opgericht.
Fietsen door andere tijden - Fietskaart met twintig monumentale juwelen.
Een graag geziene gast in Noordwijk - Wanneer de gierzwaluwen volgend jaar in Noordwijk terugkeren om te broeden, worden ze met alle egards ontvangen. In de kustgemeente zijn de afgelopen jaren, op initiatief van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, tientallen nestkasten in nieuwe gebouwen gemetseld. Ze vormen een uitstekend alternatief voor oude broedplaatsen die langzaam maar zeker verdwijnen.
20 jaar CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek - Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) vierde op 13 oktober het 20-jarig bestaan. Het CHG greep het jubileum aan om de gemeenten op te roepen tot meer samenwerking bij het beschermen van het unieke landschap en erfgoed van de regio.
Sint Jeroensbrug krijgt weer gezicht - Dat Jeroen iets met Noordwijk heeft is menig Noordwijker wel bekend. Maar dat er een Sint-Jeroensbrug was waarschijnlijk alleen bij de 80plussers.
IN MEMORIAM - Op 11 mei 2017 overleed onze oud-voorzitter en erelid van De Oude Dorpskern Gerard van Stijn, 73 jaar oud.
Muziek Verlicht Binnen 2016 - De zesde editie van Muziek Verlicht Binnen, het feestje van de Kerstman en zijn elfen, is weer achter de rug. Driemaal is scheepsrecht helaas bleek dat voor ons niet te gelden, ook deze keer regende het. Als je het positief wilt benaderen, kun je stellen dat het slechts motregende, koud was het gelukkig niet.

Onderwerp pagina