Bezwaarschrift 2e supermarkt

VERENIGING DE OUDE DORPSKERN  –  INSPRAAK IN DE GEMEENTERAAD VAN NOORDWIJK

Datum: 26 mei 2016

Onderwerp: Vestiging 2e supermarkt hoek Kerkstraat / Bronckhorststraat 

 • Maandag 23 mei heeft het bestuur van DOD alle fracties bezocht om hun zorgen kenbaar te maken over de plannen van de Ten Brinke groep m.b.t. de vestiging van een 2esupermarkt op het zog. Hoogvlietterrein.
 • DOD maakt zich ernstig zorgen over de invulling van dit plan. Wij vinden het belang van een zorgvuldige invulling van dit gebied dermate groot, dat wij, voordat er onomkeerbare besluiten worden genomen, die zorgen hier in de formele gemeenteraad van Noordwijk met u willen delen.
 • De plannen zijn ontwikkeld in een tijd dat de recessie op zijn hoogtepunt was en geen partijen durfde te investeren.

Het heeft geresulteerd in een mager plan. Mooi of lelijk is een subjectief begrip, maar wij kunnen ons voor dit gebied, op een kwetsbare plek in Noordwijk dicht tegen de oude kern aan, iets beters voorstellen.

 • Huidige plannen:
 • Klein, 1 laags gebouw met een schil van gevels in oude stijl
 • Uitstraling en functie niet in overeenstemming, en vorm/grootte niet in overeenstemming met omgeving
 • Een (te kleine) supermarkt die alleen gericht is op eigen parkeerterrein
 • Groot deel van het terrein is bestemd voor bovengronds parkeren en winkelwagens.
 • In- en uitgang parkeerterrein aan de Raadhuisstraat.
 • Gevolgen:
 • Een chronisch tekort aan parkeerplaatsen in de wijde omgeving van de Kerkstraat door het wegvallen van 56 parkeerplekken.
 • Een zeer onveilige verkeerssituatie op wat een veilige schoolroute zou moeten zijn voor de Bronckhorstschool.
 • Overlast voor bewoners einde Kerkstraat en Bronckhorststraat:

7 dagen per week autoverkeer en rammelende winkelwagens. Uitzicht op een blinde muur.

 • Geen impuls voor de Kerkstraat, maar een terugval naar de Digros oude stijl aan de vroegere Zeestraat.
 • Een gebouw met niet passende architectuur in relatie tot de omgeving en functie

De huidige problemen in de kern van Noordwijk Binnen worden met dit plan niet opgelost, maar juist versterkt.

 • Beoogde doelen uit De Kern Gezond:
 • Versterking van de winkelkern van Noordwijk Binnen door een supermarkt in een luxer segment dan Dircks.
 • Een kwalitatief mooi gebouw, passend bij de al gerealiseerde nieuwbouw en een goede overgang naar het Beschermd Dorpsgezicht.
 • Ondergronds parkeren en woningen er boven. (De parkeergarage van van der Broek moest van de gemeente voor dit doel zo geconstrueerd worden dat de nieuwe garage naadloos kon aansluiten op deze bestaande parkeergarage.)
 • Een trekker voor met name het tweede deel van de Kerkstraat door een supermarkt met aantrekkelijke uitstraling.
 • De recessie is voorbij. Investeren in supermarkten met ondergronds parkeren en woningen er boven is weer rendabel. Nù is er een kans om het gehele gebied in één keer aan te pakken.
 • KANSEN:
 • Mogelijkheden:
 • Eén grote parkeergarage zoals bij het complex Dirk: parkeerproblemen opgelost.
 • Een aantrekkelijk gebouw, passend in de omgeving en met respect voor de oude kern.
 • (Senioren) woningen boven de supermarkt.
 • Mogelijkheid om de passage in één keer mee te nemen.
 • Een ingang en uitstraling gericht op de Kerkstraat, een nieuwe impuls voor de winkelstraat.
 • Aantrekkelijk voor een supermarktketen in het hogere segment.
 • Wij roepen u als Raad op om de huidige ontwikkeling stop te zetten en met belanghebbenden om de tafel te gaan voor het te laat is.
 • Deze kans doet zich maar één keer voor. Gaat het huidige plan door, dan is die kans voor de komende 50 jaar verkeken.

Ontwikkelingen bouwplan Ten Brinke groep voor een supermarkt op de zog. Hoogvlietkavel

Nadat in een tweede Welstandsadvies het ontwerp van de Ten Brinkegroep (het zog. Bollenschuurconcept) definitief naar de prullenmand is verwezen heeft de Ten Brinkegroep niet stilgezeten. Voortvarend ging men aan de slag met een nieuw ontwerp met nepgeveltjes in oude stijl. Over mooi of lelijk zullen de meningen verdeeld zijn. Meer zorgen maakt het bestuur van DOD zich over het feit dat,  als dit plan het wel zou halen, de problemen t.a.v. veiligheid, verkeer, maar vooral parkeren niet zijn verholpen, maar juist versterkt worden. Bovendien is de supermarkt gericht op de Bronckhorststraat en fungeert het einde van de Kerkstraat als parkeerterrein. Van een noodzakelijke impuls voor de Kerkstraat is dus geen sprake. In het College blijft het akelig stil. Reden voor het bestuur om contact te zoeken met de politieke partijen. Dit heeft geresulteerd in een aantal scherpe schriftelijke vragen van D66. Op maandag 23 mei zijn Karel Reekers en Babs Cassee tijdens de fractieavond alle politieke partijen langs gegaan om onze zorgen nog eens goed duidelijk te maken. Hopelijk leiden deze acties tot een actievere opstelling van het College en besluitvorming, resulterend in een beter plan.

Schriftelijke vragen ex artikel 38 RvO inzake ontwikkeling supermarkt Raadhuisstraat

In 2015 is door projectontwikkelaar Ten Brinke een bouwplan ingediend voor de ontwikkeling van een supermarkt met bijbehorende parkeervoorzieningen op de zogenaamde Hoogvlietkavel aan de Raadhuisstraat. Tijdens de raadsvergadering van juni 2015 heeft de fractie van D66 hier reeds mondelinge vragen over gesteld welke – ten tijde van het einde van de bezwarentermijn – hebben geleid tot een openbare presentatie van het plan.

In afwijking van het destijds beoogde bouwplan van Hoogvliet, voorziet het plan van Ten Brinke niet in verdiepte, ondergrondse parkeervoorzieningen, zoals gerealiseerd voor de nabij gelegen Dirk supermarkt (voorheen Digros), doch is een geasfalteerd parkeerterrein op maaiveld voorzien, dat grenst aan de Bronckhorstraat.

Realisering van het bouwplan in deze opzet zou betekenen dat het oorspronkelijke plan om de parkeergarages van Dirk/Digros en een tweede supermarkt te koppelen, met een gecombineerde in- en uitgang, niet meer kan worden gerealiseerd. Het nieuwe parkeerterrein krijgt immers een eigen in- en uitgang op de Raadhuisstraat en/of de Bronckhorststraat.

Evenmin voorziet het bouwplan in een inpandige laad- en losvoorziening, zodat de bevoorrading en expeditie op de openbare weg moet plaatsvinden.

Het lijkt er op dat hiermee de situatie van de oude Digros, van voor de eeuwwisseling, anno 2016 opnieuw wordt gecreëerd.

Tegen het door Ten Brinke ingediende bouwplan zijn bezwaren ingebracht welke zich richten op de armoedige vormgeving van het gebouw in “bollenschuurconcept”, het maaiveld parkeren, de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid e.d. In deze bezwarenprocedure die mede door de vereniging De Oude Dorpskern is ingezet, is het oorspronkelijke positieve welstandadvies met succes bestreden.

De planontwikkelaar Ten Brinke heeft vervolgens het bouwplan aangepast door het “bollenschuurconcept” te vervangen door een “Bataviastadconcept” waarbij de supermarkt wordt verborgen achter fancy geveltjes die kennelijk een historisch dorpsgezicht moeten suggereren. Deze planherziening heeft – voor zover ons bekend – nog geen positief welstandsadvies verkregen.

Aan de overige lopende bezwaren is nog niet tegemoet gekomen.

Proces bouwplan

Vraag 1:
Kunt u ons nader informeren over de stand van zaken met betrekking tot de ruimtelijke procedure voor het bouwplan alsmede de planning van de te verwachten beslismomenten?

Vraag 2:
Valt de recent door Ten Brinke doorgevoerde radicale planwijziging ten aanzien van de gevelaanzichten redelijkerwijs binnen de in dit verband gangbare termen van “wijzigingen van ondergeschikt belang”, of moet de doorgevoerde planwijziging leiden tot een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning met daarbij behorende procedure?

Vraag 3:
Kunt u ons melden wanneer het aangepaste bouwplan opnieuw voor een welstandsadvies wordt voorgelegd?

Parkeren
Ook de fractie van D66 betreurt de voorgestelde oplossing met het parkeren op maaiveld in plaats van een ondergrondse parkeergarage zoals gerealiseerd ter plaatse van de vernieuwde Dirk supermarkt, met de gemiste kans om voor het (hoofd)winkelgebied Kerkstraat nu een allesomvattende parkeeroplossing te bieden, passend binnen de ambities van de door de raad vastgestelde visie “De Kern Gezond”.
Naar wij hebben vernomen is de door Ten Brinke voorgestelde oplossing voor het parkeren op maaiveld in de vorige collegeperiode echter afgestemd met toenmalig wethouder Vroom (CDA).

Vraag 4:
Kunt u ons bevestigen dat wethouder Vroom in de vorige collegeperiode aan ontwikkelende partijen ruimte heeft geboden voor een andere parkeeroplossing bij de 2e supermarkt dan de ondergrondse parkeergarage zoals deze was begrepen in het zgn. Hoogvlietplan en beoogd in de vastgestelde ruimtelijke visie De Kern Gezond?

Vraag 5:
Deelt u onze opvatting dat met het vervallen van een ondergrondse parkeergarage op de zgn. Hoogvlietkavel belangrijke kansen worden gemist voor een allesomvattende parkeeroplossing voor het hoofdwinkelgebied Kerkstraat, passend binnen de vastgestelde ruimtelijke visie “De Kern Gezond”?

Vraag 6:
Bent u bereid om in goed overleg met de grondeigenaar en de beoogd ontwikkelaar (alsnog) alle mogelijke middelen te benutten om – in het belang van een economisch duurzame Kerkstraatontwikkeling – het plan voor de 2e supermarkt te voorzien van een gebouwde, ondergrondse, parkeervoorziening?

Centrumvisie Kerkstraat
In overleg met diverse stakeholders in het gebied en met ondersteuning van een extern adviseur is of wordt een centrumvisie Kerkstraat ontwikkeld.

Vraag 7:
Kunt u ons informeren over de status, de beoogde voortgang en planning alsmede het verworven draagvlak voor deze centrumvisie en wanneer u deze visie met de raad gaat delen?

Vraag 8:
Kunt u toelichten hoe de concept centrumvisie zich verhoudt tot het thans voorliggende bouwplan voor een 2e supermarkt waarbij de oriëntatie van de in- en uitgang alsmede de parkeervoorziening niet of nauwelijks is gericht op de Kerkstraat, terwijl deze tweede supermarkt juist als trekker voor de Kerkstraatwinkels zou moeten fungeren?

Vraag 9:
Deelt u onze opvatting dat het bouwplan teveel “in zich zelf is gekeerd” om een optimaal positief effect voor de Kerkstraat te genereren?

Volkshuisvesting
De locatie van de 2e supermarkt leent zich uitstekend voor (boven)woningen met het label seniorenwoningen, gezien de onmiddellijke nabijheid van het zorgcentrum St. Jeroen.

Vraag 10:
Deelt u onze opvatting dat ook op dit aspect sprake lijkt van een gemiste kans?

Noordwijk, 16 mei 2016
Fractie D66 Noordwijk
Koen van Asten.

Nieuws

Adopteer een boom - Op vrijdag 15 november 2019 om 17:00u wordt op het Lindenplein en in de Voorstraat de sfeerverlichting feestelijk aangesloten. U bent van harte uitgenodigd.
Ontsteken Sfeerverlichting Voorstraat - Ondanks het feit dat nog niet alle bomen gesnoeid zijn, zal op donderdag 26 november 2020 de sfeerverlichting worden ontstoken.
Gemeentelijke monumenten - De Oude Dorpskern heeft een zienswijze ingediend over de concept-Erfgoedverordening welke staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 december 2019. . .
Historie van Noordwijk Binnen - Op de Algemene Ledenvergadering van de Oude Dorpskern van 16 april jl. werd een nieuwe uitgave ten doop gehouden over de Historie van Noordwijk Binnen.
Opbrengst Muzikale Kerstwandeling 2016 - Groter dan ooit in haar twaalf jarig bestaan was de opbrengst van de Muzikale Kerstwandeling 2016, een activiteit van De Oude Dorpskern.
€ 1.725 voor de Voedselbank Noordwijk - In december 2016 heeft de Torenklimgroep weer twee interessante beklimmingen georganiseerd.

Onderwerp pagina