Ruimtelijke Ordening

De vereniging is in 1986 opgericht met als doel om het fraaie historische karakter van de oude kern in stand te houden, het culturele erfgoed. Enkele jaren later werd de oude kern officieel aangewezen als “Beschermd Dorpsgezicht”. In kader van Ruimtelijke Ordening volgt de vereniging nauwgezet alle ontwikkelingen op het gebied van bestemmingsplannen, verkeersstructuur en parkeren. Voor de Gemeente is zij een belangrijke gesprekspartner.


DOD tegen opsplitsing en bouwvergunning Voorstraat 114-116

De DOD heeft een zienswijze ingediend tegen het voorgenomen besluit om een vergunning te verlenen voor het verbouwen van een woning, locatie Voorstraat 114-116 te Noordwijk.

De vereniging De Oude Dorpskern maakt bezwaar tegen het voorgenomen besluit om een vergunning te verlenen voor het verbouwen van dit Rijksmonument, gelegen in het ‘Beschermd Dorpsgezicht’ Noordwijk Binnen. Door deze verbouwing gaat kostbaar erfgoed verloren, wordt een monument in z’n waarde aangetast en zal het plan tot opdeling van de panden in de te verhuren appartementen een ongewenste uitwerking hebben op de leefbaarheid van de directe omgeving.

Voor de complete zienswijze  lees meer….Zienswijze Voorstraat 114-116


Meewerken aan opstellen Cultuur-Historische Waardekaart

Doelstelling van de Gemeente Noordwijk is het realiseren van een cultuurhistorische waardenkaart. Daarmee kunnen alle cultuurhistorische waardevolle structuren en gebieden adequaat in bestemmingsplannen en omgevingsplan worden verankerd. Daadorr voldoet Noordwijk aan het wettelijk kader.

Namens de DOD nemen Harrie Salman en Hein Verkade deel aan het overleg en zorgen voor input.

lees meer ….. Uitgangspunten CH-Waardenkaart – maart 2018

 


Bouwplan oude postkantoor

De Vereniging De Oude Dorpskern volgt al enige tijd met zorg de ontwikkelingen rondom het bouwplan aan de Boekerslootlaan op de plek van het oude postkantoor. Op verzoek van omwonenden en andere betrokkenen heeft de DOD haar visie gegeven en ingesproken in de Raad.

Lees meer


Parkeeronderzoek oude kern

De DOD heeft met een aantal vrijwilligers begin mei 2017 een eigen onderzoek uitgevoerd. In totaal zijn er 17 metingen gedaan over alle dagen in de week en op meerdere tijdstippen.

De Parkeerdruk is het hoogst  s’ avonds en in het weekend. Er zijn momenten, dat er nagenoeg geen vrije plek meer over is. In vergelijking met de vorige metingen door de Gemeente in januari 2015 is er sprake van een toename van de parkeerdruk met 10 tot 20%. Met deze input en ervaring wordt in oktober in geheel Noordwijk Binnen een parkeerdrukonderzoek gehouden, en gebruikt om nieuwe plannen op te stellen. Aan het eind van het jaar komt de gemeente met een nieuwe nota Parkeren.


Omgevingsvisie 2030

Elke Noordwijker kon een zienswijze indienen op de onlangs uitgebrachte omgevingsvisie 2030, die met inspraak is tot stand gekomen. Een verkorte versie, die alleen de oude kern betreft, vindt u in de bijlage:

Omgevingsvisie Noordwijk 2030

De DOD heeft een eigen zienswijze ingediend met name op het ambitieniveau, dat hoger zou moeten liggen en met het oog op een betere samenhang.

Lees meer

 


Wijkavond ‘De Oude Dorpskern’

Op 8 november 2016 werd door het college van B&W van Noordwijk in huize Jeroen een druk bezochte wijkavond “De Oude Dorpskern” georganiseerd, nadat eerder andere wijken aan de beurt waren geweest. Naast presentaties door de DOD en de politie werd in werkgroepen in detail ingegaan op problemen en zorgen in de wijk.

Bijgaand een kort verslag van de presentaties           lees meer

Er is ook een actielijst van conclusies uit de werkgroepen

Overzicht actiepunten De Oude Dorpskern


Vestiging van een 2e supermarkt in de Raadhuisstraat

De DOD heeft zich vanaf het begin verzet tegen deze planuitvoering voor een 2e supermarkt. Zij is van mening dat de huidige problemen in de kern van Noordwijk Binnen met dit plan niet worden opgelost, maar juist versterkt.

Voor het bezwaarschrift  lees meer

De DOD heeft gezorgd voor een 2e welstand, maar uiteindelijk bij de welstandscommissie in Leiden het pleit verloren.

Op dit moment loopt nog steeds een juridische procedure, waardoor de bouw nog steeds vertraagd is.

Lees meer

 

 

Nieuws

Open Monumentendag 2019 met Plekken van Plezier- Open Monumentendag met Plekken van Plezier Op zaterdag 14 september vindt de 33ste Open Monumentendag plaats, een landelijk evenement waaraan ook door de samenwerkende comités van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk weer volop wordt mee gedaan. Dit jaar is het thema ‘Plekken van Plezier’: naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier?
Een nieuwe uitgave over de historie van Noordwijk Binnen- Op de Algemene Ledenvergadering van de Oude Dorpskern van 16 april jl. werd een nieuwe uitgave ten doop gehouden over de Historie van Noordwijk Binnen.
Muzikale Kerstwandeling 2018- Cheque van 3000 euro van Muzikale Kerstwandeling voor de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk
Adopteer een boom- Op vrijdag 30 november is op het Lindenplein en in de Voorstraat van Noordwijk-Binnen de nieuwe sfeerverlichting in gebruik genomen.