Ruimtelijke Ordening

De vereniging is in 1986 opgericht met als doel om het fraaie historische karakter van de oude kern in stand te houden, het culturele erfgoed. Enkele jaren later werd de oude kern officieel aangewezen als “Beschermd Dorpsgezicht”. In kader van Ruimtelijke Ordening volgt de vereniging nauwgezet alle ontwikkelingen op het gebied van bestemmingsplannen, verkeersstructuur en parkeren. Voor de Gemeente is zij een belangrijke gesprekspartner.


 

Herinrichting Jeroensplein

Okt. 2019 Al enige jaren is de gemeente bezig met plannen voor de herinrichting van het Jeroensplein. De Oude Dorpskern is daar in het verleden bij betrokken geweest, met name in de planfase.
De wensen van de DOD waren het weghalen van de palen, meer groen, een betere afscheiding (een intiemer en gezelliger plein) en de mogelijkheid om  manifestaties op het plein te faciliteren.
De keuze viel uiteindelijk op een inrichtingsplan waarbij de betonnen palen – die de afscheiding vormden tussen het plein en de rijbaan- worden verwijderd. Daarnaast wordt het plein dan verrijkt met nieuwe grote bakken rondom de bomen met kruidenplanten. Deze ‘boomeilanden’ moeten ervoor zorgen dat de bomen niet verdrogen en het plein een groenere aanblik krijgt. Ook krijgt het plein hierdoor een meer besloten karakter, maar festiviteiten blijven mogelijk.
Eind oktober 2019 zouden de werkzaamheden afgerond moeten zijn.
De DOD kan zich goed vinden in dit inrichtingsplan, maar we hadden wel een fraaiere uitvoering verwacht van de randen rond de boomeilanden. De uitvoering ervan heeft lang op zich laten wachten, en daar is de DOD helaas niet bij betrokken geweest.
De DOD is blij dat de herinrichting nu op gang is en is zeer benieuwd naar het eindresultaat.

 

 

 

 

 


 

Julianahofje

Okt 2019 In  het hart van Noordwijk Binnen is Van Rhijnbouw samen met de Noordwijkse Woningstichting (NWS) voornemens een hofje met 13 sociale woningen en 4 koopwoningen te realiseren.
Zie https://vanrhijnbouw.nl/project/julianahofje-te-noordwijk/
Het plan moet worden gerealiseerd in het verlengde van de Albertus van Velsenstraat waar nu een kassencomplex ligt.
Er is veel kritiek van omwonenden en de school in de Bronckhorststraat op het plan.
Na overleg met de omwonenden, maar ook met de initiatiefnemers van het plan, heeft de DOD een zienswijze ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan ‘Julianahof’.
De vereniging is enthousiast over het realiseren van sociale woningbouw in de kern, met name voor ouderen, maar maakt bezwaar tegen het ontstaan van een te hoge bebouwingsdichtheid in een zeer beperkt, kwetsbaar en ook historisch gebied. De DOD bepleit het laten vervallen van de 4 koopwoningen.

Zie “Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan ‘Julianahof’”


 

Voorstraat 114-116 – vervolg

Okt. 2019 Op 3 september 2018 heeft de DOD een zienswijze ingediend op de omgevingsvergunning-aanvraag om het pand, een Rijksmonument, drastisch te verbouwen en te splitsen in 6 tot 8 appartementen.
Deze zienswijze is mede tot stand gekomen in nauw overleg met de direct omwonenden.
Onze zorg betrof met name de onbehoorlijke omgang met het bollen-erfgoed (met de sloop werd al begonnen zonder vergunning), de aantasting van de monumentale gevels en de effecten van een gebouwensplitsing. De splitsing zal  zeker een druk geven op de leefbaarheid in de directe omgeving.

Zie Zienswijze Voorstraat 114-116

Wij wachten nog steeds  op  een reactie van de gemeente, resp. de ODWH (de uitvoeringsdienst namens de gemeente). Het pand is inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar. Renovatie en realisatie van meerdere appartementen is het plan. De vergunningsaanvraag loopt nog.

 

DOD is tegen opsplitsing en bouwvergunning Voorstraat 114-116

Sept 2018 Op 3 september 2018 heeft de DOD een zienswijze ingediend tegen het voorgenomen besluit om een vergunning te verlenen voor het verbouwen van een woning, locatie Voorstraat 114-116 te Noordwijk.
De vereniging De Oude Dorpskern maakt bezwaar tegen het voorgenomen besluit om een vergunning te verlenen voor het verbouwen van dit Rijksmonument, gelegen in het ‘Beschermd Dorpsgezicht’ Noordwijk Binnen. Door deze verbouwing gaat kostbaar erfgoed verloren, wordt een monument in z’n waarde aangetast en zal het plan tot opdeling van de panden in de te verhuren appartementen een ongewenste uitwerking hebben op de leefbaarheid van de directe omgeving.

Voor de complete zienswijze  Lees meer Zienswijze Voorstraat 114-116


 

Bouwplan oude postkantoor Boekerslootlaan door Sedos

Okt. 2019 Op de locatie van het voormalig TNT-kantoor aan de Boekerslootlaan 22 te Noordwijk wil Sedos een appartementencomplex ontwikkelen. De ontwikkelaar heeft nu een acceptabel plan.
Eerder heeft de DOD de omwonenden bijgestaan met het formuleren en indienen van hun bezwaren op de eerste plannen van Sedos.
De DOD heeft ook haar zorgen uitgesproken in de gemeenteraad. Onze kritiek was met name gericht op de massaliteit van het plan (te hoog), de bouwstijl en het gebrek aan parkeerruimte op eigen terrein.
De meest recente plannen zijn aangepast naar aanleiding van zienswijzen en ingediende bezwaren.
In het huidige plan is de bouwstijl aangepast en is het pand  minder hoog, waardoor het plan beter in de omgeving past. Ook is in parkeren nu voorzien.

Zie: https://www.sedos.nl/hetposthuys-noordwijk/

 

Juni 2017 De Vereniging De Oude Dorpskern volgt al enige tijd met zorg de ontwikkelingen rondom het bouwplan aan de Boekerslootlaan op de plek van het oude postkantoor. Op verzoek van omwonenden en andere betrokkenen heeft de DOD haar visie gegeven en ingesproken in de Raad.

Lees meer

 


 

Vestiging van een 2e supermarkt in de Raadhuisstraat

Okt. 2019 Op de hoek van de Bronckhorststraat en  Raadhuisstraat, de plek waar een tweede supermarkt moet komen, gebeurt al jaren tijd niets.Het is onduidelijk wat de plannen nog zijn van de ontwikkelaar en grondeigenaar Ten Brinke. Er doen vele geruchten de ronde, maar vooralsnog is de kern slechts een groot grasveld rijker. Zodra er iets meer officieel bekend wordt zullen we onze leden informeren.

Mei 2016 De DOD heeft zich vanaf het begin verzet tegen deze planuitvoering voor een 2e supermarkt. Zij is van mening dat de huidige problemen in de kern van Noordwijk Binnen met dit plan niet worden opgelost, maar juist versterkt.

Voor het bezwaarschrift  Lees meer

De DOD heeft gezorgd voor een 2e welstand, maar uiteindelijk bij de welstandscommissie in Leiden het pleit verloren.
Op dit moment loopt nog steeds een juridische procedure, waardoor de bouw nog steeds vertraagd is.
Lees meer


 

Meewerken aan opstellen Cultuur-Historische Waardekaart

Doelstelling van de Gemeente Noordwijk is het realiseren van een cultuurhistorische waardenkaart. Daarmee kunnen alle cultuurhistorische waardevolle structuren en gebieden adequaat in bestemmingsplannen en omgevingsplan worden verankerd. Daadorr voldoet Noordwijk aan het wettelijk kader.
Namens de DOD nemen Harrie Salman en Hein Verkade deel aan het overleg en zorgen voor input.

Lees meer  Uitgangspunten CH-Waardenkaart – maart 2018

 


 

Parkeeronderzoek oude kern

De DOD heeft met een aantal vrijwilligers begin mei 2017 een eigen onderzoek uitgevoerd. In totaal zijn er 17 metingen gedaan over alle dagen in de week en op meerdere tijdstippen.

De Parkeerdruk is het hoogst  s’ avonds en in het weekend. Er zijn momenten, dat er nagenoeg geen vrije plek meer over is. In vergelijking met de vorige metingen door de Gemeente in januari 2015 is er sprake van een toename van de parkeerdruk met 10 tot 20%. Met deze input en ervaring wordt in oktober in geheel Noordwijk Binnen een parkeerdrukonderzoek gehouden, en gebruikt om nieuwe plannen op te stellen. Aan het eind van het jaar komt de gemeente met een nieuwe nota Parkeren.


 

Omgevingsvisie 2030

Elke Noordwijker kon een zienswijze indienen op de onlangs uitgebrachte omgevingsvisie 2030, die met inspraak is tot stand gekomen. Een verkorte versie, die alleen de oude kern betreft, vindt u in de bijlage:

Omgevingsvisie Noordwijk 2030

De DOD heeft een eigen zienswijze ingediend met name op het ambitieniveau, dat hoger zou moeten liggen en met het oog op een betere samenhang.
Lees meer

 


 

Wijkavond ‘De Oude Dorpskern’

Op 8 november 2016 werd door het college van B&W van Noordwijk in huize Jeroen een druk bezochte wijkavond “De Oude Dorpskern” georganiseerd, nadat eerder andere wijken aan de beurt waren geweest. Naast presentaties door de DOD en de politie werd in werkgroepen in detail ingegaan op problemen en zorgen in de wijk.

Bijgaand een kort verslag van de presentaties   Lees meer

Er is ook een actielijst van conclusies uit de werkgroepen   Overzicht actiepunten De Oude Dorpskern


 

Nieuws

DOD is promotor van Gemeentelijke monumenten - De Oude Dorpskern heeft een zienswijze ingediend over de concept-Erfgoedverordening welke staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 december 2019. . .
Hoogste Levende Muzikale Kerststal - Zaterdag 14 december 2019 tussen 12:00 en 18:00 uur. De eerste opgang is om 12:00 uur. De beklimming duurt ongeveer 45 minuten. De laatste opgang is om 17:20 uur. Er kunnen maximaal 12 mensen per opgang mee. Het beklimmen van de toren is niet geschikt voor kinderen jonger dan 4 jaar.  
UPDATES Ruimtelijke Ordening - Er zijn diverse ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening in Noordwijk Binnen. Bekijk hier de laatste updates.  
Een nieuwe uitgave over de historie van Noordwijk Binnen - Op de Algemene Ledenvergadering van de Oude Dorpskern van 16 april jl. werd een nieuwe uitgave ten doop gehouden over de Historie van Noordwijk Binnen.
Adopteer een boom - Op vrijdag 15 november 2019 om 17:00u wordt op het Lindenplein en in de Voorstraat de sfeerverlichting feestelijk aangesloten. U bent van harte uitgenodigd.