Bouwplan supermarkt

Bezwaar vestiging van een 2e supermarkt in de Raadhuisstraat

Mei 2020
De gemeente Noordwijk heeft opnieuw de omgevingsvergunning verleend aan Ten Brinke Broers Projectontwikkeling voor de bouw van een supermarkt op de hoek Bronckhorstsraat, Raadhuisstraat.
De oorspronkelijke vergunningstekeningen, uit 2015, zijn op diverse punten aangepast. De vergunning werd juli 2018 nog door de Raad van State afgewezen nadat het project eerder al door de hoogste bestuursrechter was geschorst. Het oorspronkelijke plan, uit 2015, is om die reden meerdere keren aangepast. Omdat het nieuwe ontwerp daarmee aan alle voorschriften van het bestemmingsplan voldoet, is het het gemeentebestuur van mening dat zij de aanvraag voor de vergunning wel moeten honoreren.

De vereniging De Oude Dorpskern blijft op het standpunt dat het plan een gemiste kans voor deze prominente plek in het dorp. Het plan realiseert massaal parkeren bovengronds, ontwikkelt geen woningbouw en heeft een zeer matige en niet passende architectonische vormgeving. Ook ontstaan er verkeersveiligheid technische problemen door de op- en afrit over het trottoir, naast het zebrapad, naar de parkeerplekken. Het laden en lossen zal bovendien ook nog moeten plaatsvinden in de Raadhuisstraat zelf.
De vereniging zal bij het gemeentebestuur opnieuw onze zorgpunten onder de aandacht brengen.
Daarnaast vraagt de vereniging aan de gemeente of het huidige plan niet teveel afwijkt van het oorspronkelijke plan. Bij te grote wijzigingen zal de ontwikkelaar een nieuwe vergunningsprocedure moeten starten.

Okt. 2019
Op de hoek van de Bronckhorststraat en  Raadhuisstraat, de plek waar een tweede supermarkt moet komen, gebeurt al jaren tijd niets.Het is onduidelijk wat de plannen nog zijn van de ontwikkelaar en grondeigenaar Ten Brinke. Er doen vele geruchten de ronde, maar vooralsnog is de kern slechts een groot grasveld rijker. Zodra er iets meer officieel bekend wordt zullen we onze leden informeren.

Mei 2016
De DOD heeft zich vanaf het begin verzet tegen deze planuitvoering voor een 2e supermarkt. Zij is van mening dat de huidige problemen in de kern van Noordwijk Binnen met dit plan niet worden opgelost, maar juist versterkt.
De DOD heeft gezorgd voor een 2e welstand maar uiteindelijk, bij de welstandscommissie in Leiden, het pleit verloren.
Op dit moment loopt nog steeds een juridische procedure, waardoor de bouw nog steeds vertraagd is.
LEES HIER het verslag van de inspraak bij de gemeenteraad en het bezwaarschrift.

2015
De vereniging De Oude Dorpskern maakt, met succes, bezwaar tegen het huidige bouwplan.
Het bouwplan, voor een tweede supermarkt in Noordwijk-Binnen, was in eerste instantie al goedgekeurd door een Welstandscommissie. Op deze toetsing was echter zoveel aan te merken, dat de toetsing door een andere commissie opnieuw moet gebeuren
Dat is het belangrijkste resultaat van de hoorzitting van de Commissie voor behandeling van bezwaar- en klaagschriften van afgelopen donderdag. De Oude Dorpskern, één van de bezwaarmakers tegen het plan, is zeer tevreden met deze uitkomst. Het succes is bijna geheel toe te schrijven aan de inbreng van (leden van) De Oude Dorpskern.

Donderdag 19 november j.l was de Vereniging De Oude Dorpskern samen met een flink aantal andere bezwaarmakers uitgenodigd voor een hoorzitting van de Commissie voor behandeling van bezwaar- en klaagschriften. De bijeenkomst handelde over het bouwplan van de Ten Brinke Groep voor een supermarkt op de hoek van de Kerkstraat/Raadhuisstraat. Er werd op diverse punten van het bouwplan stevige kritiek geuit. De meeste bezwaren, ook die van de Oude Dorpskern, gingen in op de te verwachten negatieve gevolgen van het plan voor de omgeving: de invulling van het parkeerterrein, de verkeersveiligheid als ook de aantasting van de leefbaarheid door de toename van het verkeer.

De kritiek van De Oude Dorpskern was vooral gericht op het bouwplan zelf: Een sobere budgetstijl, die meer past op een bedrijventerrein dan in een gebied dat dicht tegen het Beschermd Dorpsgezicht aan ligt en aangemerkt is als een gebied met een bijzonder welstandsniveau. Ieder plan dient daar getoetst te worden aan de Welstandsnota, die door de Gemeenteraad in 2014 is vastgesteld, met de bedoeling om de kwaliteit van het gebied rondom de Kerkstraat met ieder bouwplan te versterken..
De Oude Dorpskern, daarbij ondersteund door ir. Frank Mulder (een deskundige op het gebied van welstandstoetsing) toonde aan dat het plan op een flink aantal onderdelen ( meer dan 30 %) niet spoorde met de uitgangspunten van de Welstandsnota.

Niettemin had de Welstandscommissie Dorp, Stad en Land, die de bouwplannen van de gemeente beoordeelt, dit plan goedgekeurd. Zij was van mening dat de uitgangspunten niet zo nauw gehanteerd behoefden te worden, omdat wat er in Noordwijk in die omgeving al gebouwd is ook niet allemaal even fraai is.
Deze redenering snijdt natuurlijk geen hout. Dat was de Commissie, na alle argumenten en tegenargumenten gehoord te hebben, met De Oude Dorpskern eens. Zij gaf dus gehoor aan het verzoek van De Oude Dorpskern om een tweede Welstandstoetsing aan te vragen, bij een andere commissie.
Over deze eerste stap kan De Oude Dorpskern tevreden zijn. We wachten de verdere ontwikkelingen met spanning af en blijven het proces op de voet volgen.