Bouwplan oude postkantoor

 

 

Noordwijk 24 juni 2017

Betreft: Bouwplan Sedos Boekerslootlaan.

De Vereniging De Oude Dorpskern volgt al enige tijd met zorg de ontwikkelingen rondom het bouwplan aan de Boekerslootlaan op de plek van het oude postkantoor. Na wikken en wegen heeft het bestuur besloten om geen zienswijze in te dienen omdat het net buiten de contouren van de beschermde oude kern valt. Door ervaring wijs geworden, vreesden wij dat onze zienswijze als niet ontvankelijk zou worden aangemerkt, omdat we niet direct betrokkenen zijn, zoals de omwonenden. Daarmee zouden onze bezwaren in de prullenmand verdwijnen.

Nu blijkt dat dit bouwplan in de gemeenteraad tot stevige discussie heeft geleid met als resultaat dat  er opnieuw met de projectontwikkelaar gesproken gaat worden, lijkt ons dit het juiste moment om onze verontrusting over dit bouwplan kenbaar te maken.

De DOD heeft een aantal bezwaren bij de ontwikkeling van het appartementencomplex hoek Boekerslootlaan/Losplaatsweg.

  1. Geen fraaie aansluiting bij “Beschermd Dorpsgezicht’ en ‘De Kern Gezond’.

Zoals beschreven staat in de Welstandsnota Noordwijk 2014 geldt voor het gebied waar de ontwikkeling gepland staat een bijzonder welstandsniveau, vanwege de hoge dynamiek en de visie voor Noordwijk Binnen ‘De Kern Gezond’. *1)

Een van de belangrijkste punten uit deze nota is dat er per erf of kavel één hoofdmassa is, in maat en schaal aangepast aan de omringende panden.

De welstandsnota is hét toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen ter voorkoming van niet passende en dus ongewilde bebouwing.

Het college heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het welstandsoordeel dat tot stand komt aan de hand van de in de welstandsnota opgenomen criteria.

De oude kern van Noordwijk Binnen heeft de status van Beschermd Dorpsgezicht. Dit loopt tot de hoek van de Boekerslootlaan/Douzastraat en de achterzijde van de panden aan de Douzastraat en Voorstraat zuid, dus niet ver van het geplande project. De directe omgeving van het voornoemde beschermde gebied kent een verhoogd welstandsniveau  i.v.m de gewenste uitstraling en aansluiting bij die oude kern.

Aansluitend op een breed gedragen visie voor de lange termijn vastgelegd in de ‘Kern Gezond’, doet dit project door z’n formaat en sterk opvallende karakter geen recht aan haar omgeving, noch sluit zij aan bij de opgestelde planvisie.

  1. Zichtlijnen naar de torens van de oude kern beperkt

Zichtlijnen oftewel zichtbanen zijn een klassiek stedenbouwkundig concept, waarbij rekening wordt gehouden met een goed en vrij zicht op de centrale cultuurhistorische waarden van een dorp, in dit geval de kerken met hun torens. Erfgoedvereniging Heemschut, de grootste en één van de oudste particuliere verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten heeft in dit kader al eerder de gemeente Noordwijk gewaarschuwd, dat bij een grofmazige ontwikkeling het schilderachtige dorpsgezicht te ernstig zal worden verstoord. De zichtlijnen die juist karakteristiek zijn voor dorpen als Noordwijk mogen niet verdwijnen. *2)

Sindsdien is er doorgaans gehoor gegeven aan deze oproep door de gemeente Noordwijk.

Echter, met goedkeuring van dit plan wordt er een onomkeerbare trendbreuk ingezet.

Het voorgestelde ontwerp neemt door z’n massaliteit ernstig zicht weg op de torens, vanaf het zuidwesten.

  1. Meer parkeeroverlast

Eerdere metingen op deze locatie wijzen uit dat er al een overdruk bestaat op de huidige parkeervoorzieningen.

Doordat er bij elkaar 22 appartementen zijn gepland met een te verwachten parkeerbehoefte van 39 plaatsen en er 30 plaatsen voorzien zijn voor parkeren op eigen terrein (14 plekken) en in de directe omgeving (16 plekken) ,  zal dit leiden tot uitstraling van de parkeerdruk, o.a. naar de Boekerslootlaan.

Deze ontwikkeling moet dus , tegen gemaakte afspraken uit  het verleden in (parkeren op of onder eigen terrein) haar toekomstige benodigde parkeervoorzieningen  uitrollen op haar omgeving.

Dit is een ongewenste consequentie.

  1. Risicovol effect op toekomstige ontwikkelingen

In de lange termijnplanning ligt projectontwikkeling in het verschiet van het Buijzeterrein, alsmede van het (bollen)land van van Eeden, dat gelegen is tussen de Boekerslootlaan en de Voorstraat.

Wanneer dit ontwerp wordt toegestaan wordt de weg vrij gemaakt voor een aansluitende hoogbouw of massaliteit aan de overkant ten oosten van de Boekerslootlaan, die afbreuk gaat doen aan het dorpse en cultuurhistorische karakter van Noordwijk Binnen.

  1. Verloop aansluiting Woensdagse Wetering

Niet duidelijk is hoe recht wordt gedaan aan de nu breed ondersteunde wens en plannen om de Woensdagse Wetering in haar volle glorie te herstellen met fraaie waterpartijen, overkluizingen, bruggen en walkanten, van de Hogeweg t/m de nieuwe wijk aan de Losplaatsweg.

  1. Stedenbouwkundige reden om af te wijken van de welstandsnota.

Op deze locatie is er geen stedenbouwkundige noodzaak of reden om af te wijken van de vastgestelde kaders, die een meer dan drielaagse bebouwing verhinderen.

Sterker, een correcte stedenbouwkundige inpassing onderschrijft de gestelde kaders

  1. Tot Slot

Het bestuur van DOD  hoopt dat,  mede in het kader van de Toekomstvisie, waarin sfeervolle dorpscentra als een van de stralende zeven sterren worden beschreven, de bouw van dit massale project zal worden aangepast aan de gewenste maat en schaal van de sfeervolle oude dorpskern van Noordwijk Binnen

Het bestuur van De Oude Dorpskern

*1) Welstandsnota 2014, Noordwijk

*2) Open brief aan de gemeenteraad Noordwijk, Bond Heemschut 1997

Voor meer informatie:

Karel Reekers, bestuurslid Ruimtelijke Ordening en Erfgoed

Tel.: 06-25470516

 

Nieuws

Historische Rondwandeling in juni - Volg de ‘heilige’ bruggen en de waterlopen op 12, 19 en 26 juni
Albert Verwey en zijn tijd; een concertlezing - Donderdag 31 mei a.s. vindt er een zeer bijzondere lezing plaats in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk Binnen. Centraal in deze lezing staat Albert Verwey (1865 – 1937), onze beroemde plaatsgenoot.
Cheque van €3.000 van Kerstwandeling voor Fietsmaatjes Noordwijk - In Hotel Royal werd op 23 januari door het bestuur van de Muzikale Kerstwandeling een cheque van €3.000 uitgereikt aan Piet Augustinus van Fietsmaatjes Noordwijk.
Stichting Oude Jeroen in Noordwijk Geborgd (OJiNG) - De Oude Jeroen is een belangrijk historische monument in Noordwijk. Om dit mooie gebouw tot in lengte van jaren te behouden voor de Noordwijkers is de Stichting OJiNG opgericht.
Fietsen door andere tijden - Fietskaart met twintig monumentale juwelen.
Een graag geziene gast in Noordwijk - Wanneer de gierzwaluwen volgend jaar in Noordwijk terugkeren om te broeden, worden ze met alle egards ontvangen. In de kustgemeente zijn de afgelopen jaren, op initiatief van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, tientallen nestkasten in nieuwe gebouwen gemetseld. Ze vormen een uitstekend alternatief voor oude broedplaatsen die langzaam maar zeker verdwijnen.
20 jaar CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek - Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) vierde op 13 oktober het 20-jarig bestaan. Het CHG greep het jubileum aan om de gemeenten op te roepen tot meer samenwerking bij het beschermen van het unieke landschap en erfgoed van de regio.
Sint Jeroensbrug krijgt weer gezicht - Dat Jeroen iets met Noordwijk heeft is menig Noordwijker wel bekend. Maar dat er een Sint-Jeroensbrug was waarschijnlijk alleen bij de 80plussers.
IN MEMORIAM - Op 11 mei 2017 overleed onze oud-voorzitter en erelid van De Oude Dorpskern Gerard van Stijn, 73 jaar oud.
Muziek Verlicht Binnen 2016 - De zesde editie van Muziek Verlicht Binnen, het feestje van de Kerstman en zijn elfen, is weer achter de rug. Driemaal is scheepsrecht helaas bleek dat voor ons niet te gelden, ook deze keer regende het. Als je het positief wilt benaderen, kun je stellen dat het slechts motregende, koud was het gelukkig niet.

Onderwerp pagina